POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków
  porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem
  www.workshopgirls.pl (zwany dalej jako „Sklep”).
 1. Właścicielem Sklepu jest STORYES SC Klaudia Chęciek, Klaudia Gawłowska, Alicja
  koperska działająca pod adresem Sarego 5/5, 31-047 nazwana dalej jako
  „Sprzedawca”.
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano
  zdolność prawną (zwany dalej jako „Kupujący”). Klientem Sklepu może być w
  szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową (zwany dalej jako „Konsument”).
 3. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony www.workshopgirls.pl
  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Kupujący może korzystać ze Sklepu jako „Gość” czyli klient niezarejestrowany, po
  wypełnieniu formularza danych niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptacji
  Regulaminu Sklepu.
 5. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Workshop Girls zostaje zawarta z
  chwilą akceptacji Formularza Aplikacyjnego oraz Regulaminu (pisemnie na lub na
  stronie www w momencie zakupu), jednak nie wcześniej niż po dokonaniu płatności
  należnych za usługi.
 6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Formularz
  Aplikacyjnym oraz Regulaminie.

ZAKUPY

 1. Klienci korzystający z usług Workshop Girls są zobowiązani do zakupienia całości
  kursu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej
  www.workshopgirls.pl
 2. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 3. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są cenami detalicznymi (do
  zapłaty).
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
 5. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach
  obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie i na
  podstawie regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru
  po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie
  ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 6. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane
  Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę
  mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych
  towarów dostępnych w Sklepie. Kupujący otrzymując kod rabatowy jest informowany
  także o terminie jego ważności. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego
  powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z
  wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy
  nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez dokonanie wyboru właściwego towaru oraz
  ilości i dodanie go do koszyka, zastosowanie kodu kuponu rabatowego w przypadku
  jego posiadania, kliknięcie przycisku “Przejdź do kasy”, uzupełnienie danych
  płatności wysyłki, wybór sposobu płatności przelew lub paypal, kliknięcie przycisku
  „Kupuję i płacę”.
 8. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku “Kupuję i płacę”
  Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru usługi. W
  tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz
  informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 9. Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki
  organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność
  prawną poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oświadcza, że jest uprawniona do
  reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 10. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne
  potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego
  elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa
  pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku
  polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sklep może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym
  powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą
  elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.workshopgirls.pl

PŁATNOŚCI

 1. W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku dokonania przez Użytkownika
  wybranego kursu uprawniającego do wstępu na zajęcia Chill Girl Yoga lub Morning
  Rituals.
 2. Ceny produktów podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi
  w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT zgodną z przyjętymi przepisami
  prawa podatkowego stawkami
 3. Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za
  pośrednictwem przelewu na konto bankowe ING Bank Śląski 62 1050 1445 1000
  0092 8440 9704.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Na terenie STORYES obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,
  palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania
  jakichkolwiek środków odurzających.
 2. W STORYES obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym Klient
  przybył.
 3. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym i
  korzystać z własnej maty.
 4. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 5. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń STORYES, sprzętu i
  wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach
  STORYES.
 7. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia. Klienci
  chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia
  przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa mogą nie być
  dopuszczeni do udziału w zajęciach.
 8. Prowadzący w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania
  dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego
  dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do STORYES.
 9. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów
  zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed
  zajęciami.
 10. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do
  natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze STORYES.
 11. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym
  znajduje się STORYES.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Workshop Girls ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku
  naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich
  przypadkach odpowiedzialność Workshop Girls ogranicza się do szkód
  możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy świadczenie usług
  oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.
 2. Workshop Girls nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu,
  naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek
  korzystania z usług Workshop Girls , w szczególności, jeżeli były one
  następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób,
  nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego
  wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i
  zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
  zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach
  na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed
  przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i
  dostarczyć zwolnienie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych
  ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi
  pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione
  przez Workshop Girls .
 4. Workshop Girls nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta
  przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione
  na terenie Storyes. Workshop Girls nie ponosi odpowiedzialności za mienie
  pozostawione na terenie Storyes.
 5. Klient odpowiada za wszelkie świadome działania na szkodę Workshop Girls
  w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na
  wizerunek Workshop Girls.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 1422 t.j.).
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do
  wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie
  danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania
  zamówienia w Sklepie.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być również wykorzystywane do przesyłania
  Kupującemu informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez
  Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych
  Kupującego.
 5. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak
  zastrzeżeniem, że niepodanie w formularzu rejestracji danych określonych jako
  obowiązkowe, uniemożliwia realizację zamówienia.
 6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
  osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za
  wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,
  w przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp
  osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych
  w związku z działaniem Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
  organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych
  usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez
  osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Kupujący ma w każdym czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich
  poprawienia i zmiany

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19/04/2021
 2. Workshop Girls zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia, grafików
  zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje obsługa STUDIA.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz
  podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie
  internetowej www.workshopgirls.pl.
 5. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail:
  hello@workshopgirls.pl
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie
  mają przepisy Kodeksu Cywilnego.